رزبری پای دستگاه آرکید را به یک ماشین پیشگویی تبدیل کرد

  اوراکل (Oracle) یک دستگاه آرکید مخصوص پیشگویی است که در آن از رزبری پای مدل Zero W، قطعات گیم بوی و هوش مصنوعی ChatGPT به کار گرفته شده است